Contents

Tìm hiểu thông tin về trái phiếu ở đâu?

Contents

Điều khoản và điều kiện trái phiếu (T&C) : quy định các nội dung chính của trái phiếu như tổ chức phát hành, lãi suất danh nghĩa, kỳ hạn, định kỳ trả lãi, tài sản đảm bảo….

Văn kiện phát hành trái phiếu (OC) : giới thiệu và công bố toàn bộ các nội dung của trái phiếu và thông tin của tổ chức phát hành liên quan đợt phát hành trái phiếu: các điều khoản chính của trái phiếu, các rủi ro khi đầu tư trái phiếu, tình hình tài chính của tổ chức phát hành, kế hoạch dùng tiền từ phát hành trái phiếu.

🔗 Backlinks