Contents

Rủi ro khi đầu tư trái phiếu

Contents

Rủi ro tín dụng: Đây là rủi ro chính của nhà đầu tư trái phiếu. Rủi ro tín dụng là việc doanh nghiệp không trả được lãi, gốc trái phiếu đúng hạn như đã công bố. Việc thu hồi giá trị đầu tư của trái chủ phụ thuộc vào kết quả xử lý tài sản đảm bảo (nếu có) và quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trái chủ có thể không thu hồi được toàn bộ (hoặc một phần) giá trị đầu tư của mình.

Rủi ro thanh khoản: Rủi ro thanh khoản là việc trái phiếu có thể không chuyển thành tiền mặt ngay lập tức được do thị trường giao dịch trái phiếu tại Việt Nam chưa phát triển mạnh. Rủi ro này cũng bao gồm việc trái phiếu có thể được giao dịch với thấp hơn giá trị đầu tư ban đầu, phụ thuộc vào nhu cầu thị trường, do nhiều yếu tố tác động như biến động lãi suất, kết quả hoạt động của Tổ chức phát hành…

Rủi ro bị mua lại trái phiếu trước đáo hạn: Một số trái phiếu có điều khoản cho phép tổ chức phát hành mua lại trái phiếu trước ngày đáo hạn. Trái chủ có thể lựa chọn bán lại trái phiếu hoặc bắt buộc phải bán lại trái phiếu tùy thuộc vào điều khoản của trái phiếu đã được công bố khi phát hành.

🔗 Backlinks