Contents

Round-Robin Load Balancing

Round-Robin Load Balancing là một trong những phương pháp đơn giản nhất để phân phối các client requests tới một nhóm các servers. Nó sẽ duyệt qua danh sách servers trong group, rồi forwards client request tới mỗi server lần lượt. Khi nó chạy hết danh sách đó, thì sẽ chạy lại từ đầu.

Ưu điểm:

  • Dễ implement.

Nhược điểm:

  • Không phải lúc nào việc phân phối lưu lượng truy cập chính xác hoặc hiệu quả nhất, bởi vì nhiều round-robin LBs giả định rằng các server đều giống nhau: hiện đang hoạt động (up), hiện đang xử lý cùng load, và có cùng dung lượng, khả năng tính toán.

Algorithms

  • Weighted round robin: chỉ định một weight cho mỗi server. Ví dụ server A có weight là 3, server B là 1, thì server A sẽ nhận 3 requests rồi mới đến server B nhận 1 request.
  • Dynamic round robin: chỉ định một weight cho mỗi server một cách linh hoạt dựa trên dữ liệu thời gian thực về server load hiện tại và idle capacity.

References

🔗 Backlinks