Contents

Note structure

Contents

Một note thường sẽ gồm:

  • Tiêu đề.
  • Ngày cập nhật gần nhất.
  • Thẻ (Tag). Không dùng Danh mục (Category).
  • Nội dung: thường là suy nghĩ của mình hoặc highlight từ sách, bài viết.
  • Additional Information: những thông tin liên quan, đáng chú ý.
  • See Also: là những note có liên quan.
  • References: là những bài viết, sách, video tham để khảo thêm.
  • Backlinks: là những notes có nhắc đến note hiện tại.

🔗 Backlinks