Những đức hạnh (Cardinal Virtues)

Hãy sống phù hợp với những đức tính sau: