Những câu hỏi tăng tư duy phản biện

Tự hỏi những câu sau bất kì khi nào bạn khám phá hoặc thảo luận về thông tin mới.

Ai
Ai được lợi từ cái này?Ai bị gây hại vì cái này?
Ai đưa ra quyết định về cái này?Ai bị ảnh hưởng trực tiếp nhất?
Ai mà bạn cũng đã nghe thảo luận về cái này?Ai sẽ là người tốt nhất để tham khảo ý kiến?
Ai sẽ là người chủ chốt trong việc này?Ai xứng đáng được công nhận cho cái này?
Là gì
Những điểm mạnh/yếu là gì?Góc nhìn khác là gì?
Một sự thay thé khác là gì?Một lập luận phản bác là gì?
Tình huống tốt/xấu nhất là gì?(Ít) Quan trọng nhất là gì?
Cái chúng ta có thể làm để tạo ra thay đổi tích cực là gì?Đang cản trở hành động của chúng ta là gì?
Ở đâu
Trong thế giới thực, chúng ta sẽ thấy điều này ở đâu?Ở đâu có những khái niệm/tình huống tương tự?
Ở đâu có nhu cầu nhất cho việc này?Ở đâu trên thế giới này là một vấn đề?
Ở đâu thì chúng ta có thể có nhiều thông tin hơn?Ở đâu chúng ta có thể tìm sự giúp đỡ cho cái này?
Ý tưởng này sẽ đưa chúng ta đến đâu?Những lĩnh vực cần cải thiện là ở đâu?
Khi nào
Khi nào thì cái này được/không được chấp nhận?Khi nào điều này có lợi cho xã hội của chúng ta?
Khi nào điều này sẽ gây ra vấn đề?Khi nào là thời điểm tốt nhất để hành động?
Khi nào chúng ta sẽ biết là mình thành công?Cái này là một phần trong lịch sử của chung ta khi nào?
Khi nào chúng ta có thể mong đợi cái này thay đổi?Khi nào chúng ta nên nhờ sự giúp đỡ?
Tại sao
Tại sao cái này là vấn đề/thử thách?Tại sao nó liên quan đến mình/người khác?
Tại sao cái này là hoàn cảnh tốt/xấu nhất?Tại sao mọi người bị ảnh hưởng bởi cái này?
Tại sao mọi người nên biết về cái này?Tại sao cái này lại đi theo cách này quá lâu?
Tại sao chúng ta đã cho phép cái này xảy ra?Tại sao lại có nhu cầu này hôm nay?
Làm thế nào
Cái này tương tự như thế nào?Làm thế nào điều này làm gián đoạn mọi thứ?
Làm thế nào chúng ta biết sự thật về cái này?Chúng ta sẽ làm thế nào để tiếp cận cái này an toàn?
Làm thế nào cái này mang lại lợi ích cho chúng ta/người khác?Làm thế nào cái này gây hại cho chúng ta/người khác?
Làm thế nào để chúng ta thấy cái này trong tương lai?Làm thế nào chúng ta có thể thay đổi cái này vì lợi ích của chúng ta?

🔗 Backlinks