Contents

💰 Đầu tư

Chứng khoán

Kiến thức đầu tư Cổ phiếu

 • Cổ phiếu là thứ (chứng chỉ, bút toán ghi sổ, dữ liệu điện tử) mà xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phẩn của công ty.
 • Cổ phần là nguồn vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
 • Cổ đông là người nằm giữ cổ phần.
 • Cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường) là loại cổ phiếu có quyền biểu quyết, tự do chuyển nhượng và được trả cổ tức theo kết quả kinh doanh.
 • Cổ phiếu ưu đãi là loại cổ phiếu giống như cổ phiếu thường nhưng cổ đông nắm giữ cổ phiếu này được hưởng nhiều ưu đãi hơn.
 • Cổ tức là lợi nhuận sau thuế được chia cho cổ đông, có thể là tiền hoặc cổ phiếu. Bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Trong đó:
  • Cổ tức thưởng được chia phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty.
  • Cổ tức cố định được chia không phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của công ty.

Kiến thức đầu tư Trái phiếu

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một khoản lợi tức quy định.

Chia theo đơn vị phát hành, trái phiếu bao gồm:

 • Trái phiếu doanh nghiệp do doanh nghiệp (công ty CP, công ty TNHH) phát hành nhằm huy động vốn phục vụ việc kinh doanh, sản xuất.
 • Trái phiếu chính phủ do Bộ Tài chính phát hành nhằm huy động vốn cho ngân sách nhà nước hoặc huy động vốn cho chương trình, dự án đầu tư cụ thể thuộc phạm vi đầu tư của nhà nước. Các thuật ngữ trong đầu tư chứng khoán: Có những chứng khoán nào?

Chia theo tính chất, trái phiếu gồm có:

 • Trái phiếu chuyển đổi – Convertible Bond là trái phiếu doanh nghiệp phát hành và có thể chuyển thành cổ phiếu thường vào một thời điểm được xác định trước trong tương lai.
 • Trái phiếu có quyền mua cổ phiếu: Người nắm giữ trái phiếu được quyền mua số lượng nhất định cổ phiếu của công ty.
 • Trái phiếu có thể mua lại: Loại này cho phép nhà phát hành có quyền mua lại một hoặc toàn bộ trước khi trái phiếu đến hạn thanh toán.

Kiến thức đầu tư Chứng khoán phái sinh​

Có 4 loại chứng khoán phái sinh chính, đó là:

 • Hợp đồng kỳ hạn là một thỏa thuận mua và bán một loại tài sản ở một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá được xác định trước thời điểm ký hợp đồng. Người ký hợp đồng có thể hủy không giao dịch.
 • Hợp đồng tương lai là hợp đồng kỳ hạn được chuẩn hóa, niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.
 • Hợp đồng quyền chọn là hợp đồng cho phép người nắm giữ có quyền chọn mua hoặc bán một loại tài sản cơ sở với mức giá được xác định trước. Hợp đồng có thể xảy ra trước hoặc tại một thời điểm nhất định.
 • Hợp đồng hoán đổi là một thỏa thuận giữa hai bên về việc hoán đổi/trao đổi dòng tiền của bên này lấy một dòng tiền khác của bên kia. Thời điểm hoán đổi và phương pháp tính toán sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng.

Chứng chỉ quỹ​

 • Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận một phần quyền sở hữu của nhà đầu tư đối vốn góp của quỹ đại chúng (quỹ đầu tư chứng khoán được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư).
 • Chứng chỉ quỹ

Cách tạo tài khoản

 • TCInvest

See Also

🔗 Backlinks