Dũng cảm

Dũng cảm là đứng lên và làm điều đúng đắn trong bất kể hoàn cảnh nào. Chúng ta nên Can đảm ngay cả khi nghĩ rằng nó có thể liên quan đến rủi ro.