Contents

Điều gì xảy ra nếu doanh nghiệp phá sản?

Contents

Khi doanh nghiệp phá sản, trái chủ sẽ được quyền yêu cầu bồi thường từ tài sản của công ty. Những điều khoản trong bản Công bố thông tin của Trái phiếu sẽ xác định mức độ ưu tiên so với các khoản nợ khác và bên bảo lãnh thanh toán (nếu có). Trái phiếu có thể có hoặc không Tài sản bảo đảm và Bảo lãnh thanh toán.

Trường hợp trái phiếu có Tài sản bảo đảm (ví dụ bất động sản, máy móc thiết bị, cổ phiếu…), tài sản này sẽ được tịch thu để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho trái chủ.

Trường hợp trái phiếu có Bảo lãnh thanh toán bởi một bên thứ 3, bên này có nghĩa vụ thực hiện việc thanh toán lãi và gốc theo đúng kỳ hạn của trái phiếu nếu doanh nghiệp phát hành trái phiếu không thực hiện được việc thanh toán gốc, lãi đúng hạn.

Trường hợp trái phiếu không có Tài sản bảo đảm trái chủ sẽ được thanh toán từ nguồn xử lý các tài sản chung của công ty (các tài sản không được đảm bảo cho khoản nợ cụ thể nào). Mức mức độ ưu tiên trả nợ của trái phiếu so với những chủ nợ khác (ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng…) theo quy định tại bản Công bố thông tin để nhận bồi thường từ tài sản được tịch thu của doanh nghiệp. Trái phiếu nợ thứ cấp sẽ bị ưu tiên thanh toán sau các khoản nợ khác.

🔗 Backlinks