Cổ phiếu

  • Cổ phiếu là thứ (chứng chỉ, bút toán ghi sổ, dữ liệu điện tử) mà xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phẩn của công ty.
  • Cổ phần là nguồn vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
  • Cổ đông là người nằm giữ cổ phần.
  • Cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường) là loại cổ phiếu có quyền biểu quyết, tự do chuyển nhượng và được trả cổ tức theo kết quả kinh doanh.
  • Cổ phiếu ưu đãi là loại cổ phiếu giống như cổ phiếu thường nhưng cổ đông nắm giữ cổ phiếu này được hưởng nhiều ưu đãi hơn.
  • Cổ tức là lợi nhuận sau thuế được chia cho cổ đông, có thể là tiền hoặc cổ phiếu. Bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Trong đó:
    • Cổ tức thưởng được chia phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty.
    • Cổ tức cố định được chia không phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của công ty.