Chừng mực, điều độ

Mọi thứ nên được thực hiện trong Chừng mực. Không quá nhiều hoặc không quá ít mà theo tỷ lệ phù hợp.