Chứng chỉ quỹ

  • Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận một phần quyền sở hữu của nhà đầu tư đối vốn góp của quỹ đại chúng (quỹ đầu tư chứng khoán được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư).

🔗 Backlinks