Cách đọc sách

  • Đọc mục lục để nắm sơ nội dung.
  • Không viết ghi chú, highlight, gạch chân trong khi đọc, nghe.
  • Đọc từng chút một rồi ghi những gì mình nghĩ hoặc những gì mình nhớ trong bối cảnh của thứ mà mình đang nghĩ về.
  • Đọc -> Viết -> Suy Nghĩ hoặc Đọc -> Suy Nghĩ -> Viết lại câu theo cách mình hiểu.

🔗 Backlinks