Amor Fati (Love of Fate)

Amor Fati là một cụm từ Latin có nghĩa là Tình yêu về số phận. Một người Stoic không bao giờ phàn nàn về số phận và chấp nhận những gì số phận ném ra trên đường của mình. Chỉ tập trung vào những gì mình có thể kiểm soát và cố gắng đưa ra những quyết định tốt nhất có thể.