Contents

Classes vs files

Contents
 • Java class thường có 2 thành phần chính: method và field (variable).
 • Java không yêu cầu class phải là public.
 • Có thể bỏ nhiều class vào chung một file. Nhưng chỉ có tối đa một class là có publicclass đó phải trùng với tên file.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
// Student.java 
public class Student { 
  private String name; 

  public String getName() { 
   return this.name; 
  } 
} 
class Phone {} 
class Address {} 

🔗 Backlinks