Contents

Bánh flan

Contents

5 cốc 80-100ml

Caramel
80g đường
15ml nước

3 lòng đỏ
3 trứng nguyên quả
Khấy (không đánh)

500ml sữa
90g đường
200g whipping

Lọc qua rây

Nướng cách thủy 40-50' 180*
Hấp 30-40' (10' mở nắp 10s)

🔗 Backlinks