/images/logo-cmd-huka.png

🎉 Welcome to my garden!

🇺🇸
If this is your first time visiting my page, please start here!
“Graph” contains public notes and their relationships.
“Notes” contains public notes ordered by the last modified.

🇻🇳
Nếu đây là lần đầu bạn vào trang này thì bắt đầu từ đây nhé!
“Graph” là những ghi chú công khai và mối liên hệ của chúng.
“Notes” là những ghi chú công khai được sắp xếp theo lần sửa cuối cùng.